Milieubeleid GPEX. 
De maatschappij waarin we leven is steeds complexer omdat we ons meer bewust worden van de beperkingen aan natuurlijke hulpbronnen.  GPEX streeft ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en haar milieubelasting te minimaliseren. Dit houdt in dat… 

 • GPEX geeft kopieermachines een tweede leven, verlengt hiermee de economische levensduur en verminderd de vraag naar nieuwe apparatuur en grondstoffen.  

 • GPEX wil langdurig een verantwoorde partner zijn in de circulaire economie van kopieermachines.  

 • GPEX streeft naar een continue omzetgroei en naar het continue verminderen van haar milieubelasting door te voldoen aan de wetgeving (waaronder WEEE en wet milieubeheer, afvalstoffen) en eisen van toeleveranciers, afnemers, medewerkers en dienstverleners.  

 • GPEX brengt de milieuaspecten van transport, restafval, papier, karton, hout, plastics, piepschuim, gas en elektra meetbaar in kaart en werkt met een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO14001). Het management zal per kwartaal een rapportage laten opstellen door de organisatie, deze controleren, met de organisatie verbeteringen identificeren en verbeteringen implementeren. 

De milieudoelstellingen van GPEX zijn: 

 • Hergebruik van papier, plastic, piepschuim en hout. 

 • 90% circulaire verwerking van restafval door dienstverleners. 

 • Gebruik van gas, elektra en CO2 (transport) per machine per kwartaal te verminderen.  

 • Export leveringen 100% conform WEEE-richtlijnen uitgevoerd. 

 • GPEX werkt conform ISO14001 en houdt het certificaat actueel. 

 • Het milieumanagement systeem rapporteert over deze doelstellingen en geeft aan welke verbeteringen en/of hogere doelstellingen haalbaar zijn. 

Iedere medewerker van GPEX is op enigerlei wijze betrokken bij het beïnvloeden van het milieu. Het milieumanagement systeem geeft aan welke milieuaspecten bij de bedrijfsprocessen geïdentificeerd zijn en welke functies mede het milieueffect bepalen. Hoe klein ook; iedere medewerker is verantwoordelijk voor de milieueffecten bij zijn werkzaamheden. Iedereen kan voorstellen aanleveren om milieubelasting te verminderen.  

Met inbreng vanuit de diverse functies zal de operationeel manager periodiek de milieumanagement rapportage opstellen inclusief verbeteringsvoorstellen en deze voorleggen aan het management. Het management zal de rapportage beoordelen en aan de organisatie communiceren welke verbeteringen zijn goedgekeurd voor invoering. Ad-hoc zullen andere management functionarissen de kwartaalrapportages analyseren en waar nodig becommentariëren en/of aanpassen. 

 

Environmental Policy GPEX. 

The society in which we live is becoming increasingly more complex as we are more and more aware of the limitations of natural resources. GPEX strives to make a positive contribution to the environment and to minimize its environmental impact. It does so by 

 • …GPEX gives copiers a second life, extends the economic life and reduces the demand for new equipment and raw materials. 

 • GPEX wants to be a responsible partner in the circular economy of copiers permanently. 

 • …GPEX strives for a continuous growth and to continuously reduce its environmental impact by complying with relevant Dutch legislation (including WEEE and environmental management law and waste materialsand requirements of supplierscustomers, employees and service providers. 

 • …GPEX describes the environmental aspects of transport, residual waste, paper, cardboard, wood, plastics, polystyrene foam, gas and electricity and works with a certified environmental management system (ISO14001:2015). The management will receive quarterly reports in which the results are presented. These reports will be checkedapproved and new improvements will be identified. 

GPEX’s environmental objectives are: 

 • Reuse of paper, plastic, polystyrene foam and wood. 

 • 90% circular processing of residual waste by waste processors. 

 • Reduce the use of gas, electricity and CO2 per machine per quarter. 

 • Export deliveries are carried out 100% in accordance with WEEE guidelines. 

 • GPEX works in accordance with ISO14001 and has been certified in 2020. 

 • The environmental management system reports on these objectives and indicates which improvements and/or higher improvements are feasible.   

Every GPEX employee is involved in some way in influencing the environment. The environmental management system indicates which environmental aspects have been identified in the business processes and which functions help determine the environmental impact. Every employee is responsible for the environmental impact of his or her work. Any employee is free to recommend improvements to reduce the environmental impact. 

                With inputs coming from various functions, the operational manager will periodically prepare an environmental management report, including proposed improvements. The management will assess the report and communicate to the organization which improvements have been approved for implementation. Ad-hoc, other management functions will analyse the report and adjust or comment if needed. 

Each year, we give more used machines a second life, mainly in other parts of the world like Africa, Asia, the Middle East, Latin America, and the Pacific region. When we receive damaged goods, they will be stripped for spare parts, and the shell will be recycled in an environmentally friendly way.

When shipping the copiers to our warehouse, we always strive for optimum loading so no truck space will be left unused.

All these efforts reduce the impact of our activities on the environment, thus minimizing our ecological footprint.

CERTIFICATES – ISO 14001
GPEX has implemented an environmental management system for the entire organisation. This system is based on the ISO 14001 standard and enables us to measure our footprint. In November 2020 we successfully achieved  accredited for our system by an independent auditor. GPEX positively contributes to our environment through continuous improvement.